img

Quantox Akademija

FRONT END OBUKA

Front end obuka

Front end obuka

Front end obuka

Sve ono što vidite na veb stranici, kao što su linkovi, animacije, dugmići za poziv na akciju i još mnogo toga, kreirao je front end veb programer. Front end programer je odgovoran za dizajn i implementaciju interfejsa. Korisnicima je potreban interfejs kako bi mogli da pristupe određenoj aplikaciji. Veb dizajner je zadužen za izgled i dizajn veb stranice, dok front end programer vodi računa da dizajn radi na mreži koristeći jezike kodiranja kao što su CSS, HTML i JavaScript.

Front end programeri se fokusiraju na to kako aplikacija izgleda, dok se back end programeri fokusiraju na to kako aplikacija radi. Front end programer je zadužen za kreiranje teme, stila, prezentacije i slika. U okviru Front end-a možete da pohađate React obuku na Quantox akademiji.

Cilj programa Osnovne Front End Programiranja je edukacija polaznika o svim aspektima Front End programiranja potrebnih za razvoj modernih veb stranica kako za desktop, tako i za mobilne uređaje: od terminologije, sintakse, alata i jezika, do učenja kako rešiti kompleksne probleme i izraditi ceo sajt od početka do kraja. Kroz ovaj program ćete savladati tehnologije kao što su HTML i CSS, kao i razvoj dinamičkih Web stranica korišćenjem JavaScript programskog jezika.

Kroz ovaj program ćete naučiti kako veb pretraživač tumači HTML kod da bi prikazao vizuelne elemente stranice, kao i kako da dodate elemente dizajna, kako bi veb stranice dobile vizuelni identitet.

Kroz ovaj program ćete naučiti da:

Kreirate modernu veb stranicu od početka do kraja koristeći HTML i CSS

Kodirate Responsive stranicu za sve vrste i veličine uređaja

Razvijete više manjih aplikacija koristeći JavaScript

React Course

Cilj obuke „Osnove React programiranja“ je edukacija polaznika o osnovnim paradigmama JavaScript programskog jezika i React biblioteke za potrebe razvoja skalabilnih, modernih i lako održivih Web aplikacija: od sintakse, preko najčešće korišćenih softverskih uzora, do učenja kako raščlaniti kompleksne probleme na jednostavnije logične celine i upoznavanje sa alatima za pronalaženje logičkih i funkcionalnih problema.

Kompanije koje koriste React lako stvaraju estetski privlačna i interaktivna korisnička iskustva.

Samo neke od kompanija koje koriste React su Facebook, Netflix, Airbnb, Dropbox

Za savladavanje obuke iz Reacta potrebno je osnovno poznavanje korišćenja računara i osnovno znanje HTML, CSS tehnologija i JavaScripta. 

Da li imate potrebna predznanja za pohađanje React obuke možete proveriti polaganjem testa klikom na React – test (registrujte se putem svog email naloga). 

Kroz ovaj program ćete naučiti da:

Rad sa Web formama i React portalima.

Sintakse i razvoj u React biblioteci.

Sintakse i razvoj u JavaScript programskom jeziku.

Programi obuke

Program obuke Osnove Front End-a

Fond časova

Upoznavanje sa planom i programom obuke

1

Kako veb funkcioniše

1

Karijerna putanja Front end programera

1

Uvod u HTML

1

Struktura HTML dokumenta i osnovni tagovi

1

Napredni HTML tagovi i atributi

1

Semantički HTML i SEO

1

Postavljanje strukture veb stranice

1

Uvod u CSS i načini pisanja CSS-a

1

CSS sintaksa i selektori

1

CSS svojstva (colors, backgrounds and borders)

1

CSS svojstva (margins, padding, height and width, box model)

1

CSS svojstva (text and fonts)

1

CSS svojstva (links, lists and tables)

1

CSS svojstva (display, position, z-index and overflow)

1

CSS svojstva (specificity and !important)

1

Kreiranje prve veb stranice – Projekat

/

Kreiranje rasporeda i strukture stranice

1

Floats and legacy CSS

1

Flexbox – Moderni CSS

2

Napredna svojstva (Rounded corners, gradients, shadows, background images)

1

Forme i CSS

1

Napredna svojstva (Text effects)

1

Animacije, transformacije i tranzicije

2

Napredna svojstva (Object fit and masking)

1

Tooltip and CSS Modal

1

Kreiranje moderne veb stranice

/

“Responsive Design” i media queries

2

Uvod u JavaScript

1

JavaScript osnove i načini pisanja koda (Hello World and the browser console)

1

Tipovi podataka u JavaScript-u

1

Vrednosti i promenljive (varijable)

1

Aritmetičke operacije

1

JavaScript operatori

2

if/else Statements and Boolean logic

1

Objekti i nizovi

2

JavaScript funkcije

2

Petlje i iteracije

1

JavaScript u browser-u: Šta je “DOM i DOM Selektori”

1

Menjanje sastava stranice

1

DOM atributi

1

Menjanje klasa i CSS stilova

1

Event Basics

1

Rad sa formama 

1

Mini Projekti – Vežba (razvoj više manjih aplikacija sa fokusom na JavaScript)

1

Vežbe

58

Program obuke React

Fond časova

Types

1

Template strings

1

Functions

1

Closures

1

Arrow functions

1

Default parameters

1

Shorthand property names

1

Destructuring

1

Spread syntax

1

Conditional (ternary) operator (?:)

1

Optional chaining (?.)

1

Nullish coalescing operator (??) and Logical OR (||)

1

Modules (exports and imports)

1

Array (find, some, every, includes, map, filter and reduce)

7

Promise (async and await)

2

Debugging

1

Intro to functional components

1

Component composition and tree

2

Passing props to components

2

Using state in components

2

Legacy – Class-based components

1

Handling events

1

Working with forms (controlled, uncontrolled)

2

React side effects using useEffect

2

Using context instead of prop-drilling

1

Using useMemo

1

Using useCallback

1

Using useRef

1

Using useTransition

1

Using useReducer

2

Fetching data from API

2

Writing custom hook

1

Basic styling using style prop

1

Styling using CSS modules

1

Using portals

2

Debugging

1

Profiling

1

Using error boundaries

1

Vežbe

76