img

Quantox Akademija

FRONT END OBUKA

Front end obuka

Front end obuka

Front end obuka

Sve ono što vidite na veb stranici, kao što su linkovi, animacije, dugmići za poziv na akciju i još mnogo toga, kreirao je front end veb programer. Front end programer je odgovoran za dizajn i implementaciju interfejsa. Korisnicima je potreban interfejs kako bi mogli da pristupe određenoj aplikaciji. Veb dizajner je zadužen za izgled i dizajn veb stranice, dok front end programer vodi računa da dizajn radi na mreži koristeći jezike kodiranja kao što su CSS, HTML i JavaScript.

Front end programeri se fokusiraju na to kako aplikacija izgleda, dok se back end programeri fokusiraju na to kako aplikacija radi. Front end programer je zadužen za kreiranje teme, stila, prezentacije i slika. U okviru Front end-a možete da pohađate Osnove Front end-a ili React obuku.

Cilj programa Osnovne Front End Programiranja je edukacija polaznika o svim aspektima Front End programiranja potrebnih za razvoj modernih veb stranica kako za desktop, tako i za mobilne uređaje: od terminologije, sintakse, alata i jezika, do učenja kako rešiti kompleksne probleme i izraditi ceo sajt od početka do kraja. Kroz ovaj program ćete savladati tehnologije kao što su HTML i CSS, kao i razvoj dinamičkih Web stranica korišćenjem JavaScript programskog jezika.

Kroz ovaj program ćete naučiti kako veb pretraživač tumači HTML kod da bi prikazao vizuelne elemente stranice, kao i kako da dodate elemente dizajna, kako bi veb stranice dobile vizuelni identitet.

Kroz ovaj program ćete naučiti da:

Kreirate modernu veb stranicu od početka do kraja koristeći HTML i CSS

Kodirate Responsive stranicu za sve vrste i veličine uređaja

Razvijete više manjih aplikacija koristeći JavaScript

React Course

Cilj obuke „Osnove React programiranja“ je edukacija polaznika o osnovnim paradigmama JavaScript programskog jezika i React biblioteke za potrebe razvoja skalabilnih, modernih i lako održivih Web aplikacija: od sintakse, preko najčešće korišćenih softverskih uzora, do učenja kako raščlaniti kompleksne probleme na jednostavnije logične celine i upoznavanje sa alatima za pronalaženje logičkih i funkcionalnih problema.

Kompanije koje koriste React lako stvaraju estetski privlačna i interaktivna korisnička iskustva.

Samo neke od kompanija koje koriste React su Facebook, Netflix, Airbnb, Dropbox

Za savladavanje obuke iz Reacta potrebno je osnovno poznavanje korišćenja računara i osnovno znanje HTML, CSS tehnologija i JavaScripta. 

Da li imate potrebna predznanja za pohađanje React obuke možete proveriti polaganjem testa klikom na React – test (registrujte se putem svog email naloga). 

Kroz ovaj program ćete savladati:

Rad sa Web formama i React portalima.

Sintakse i razvoj u React biblioteci.

Sintakse i razvoj u JavaScript programskom jeziku.

Programi obuke

Program obuke Osnove Front End-a

Fond časova

Modul 1. Uvod u programiranje

Upoznavanje sa planom i programom obuke

1

Kako veb funkcioniše

1

Karijerna putanja Front end programera

1

Modul 2. HTML osnove

Uvod u HTML

1

Struktura HTML dokumenta i osnovni tagovi

1

Napredni HTML tagovi i atributi

1

Semantički HTML i SEO

1

Postavljanje strukture veb stranice

1

Modul 3. CSS osnove

Uvod u CSS i načini pisanja CSS-a

1

CSS sintaksa i selektori

1

CSS svojstva (colors, backgrounds and borders)

1

CSS svojstva (margins, padding, height and width, box model)

1

CSS svojstva (text and fonts)

1

CSS svojstva (links, lists and tables)

1

CSS svojstva (display, position, z-index and overflow)

1

CSS svojstva (specificity and !important)

1

Kreiranje prve veb stranice – Projekat

/

Modul 4. Napredni CSS

Kreiranje rasporeda i strukture stranice

1

Floats and legacy CSS

1

Flexbox – Moderni CSS

2

Napredna svojstva (Rounded corners, gradients, shadows, background images)

1

Forme i CSS

1

Napredna svojstva (Text effects)

1

Animacije, transformacije i tranzicije

2

Napredna svojstva (Object fit and masking)

1

Tooltip and CSS Modal

1

Kreiranje moderne veb stranice

/

“Responsive Design” i media queries

2

Modul 5. JavaScript osnove

Uvod u JavaScript

1

JavaScript osnove i načini pisanja koda (Hello World and the browser console)

1

Tipovi podataka u JavaScript-u

1

Vrednosti i promenljive (varijable)

1

Aritmetičke operacije

1

JavaScript operatori

2

if/else Statements and Boolean logic

1

Objekti i nizovi

2

JavaScript funkcije

2

Petlje i iteracije

1

JavaScript u browser-u: Šta je “DOM i DOM Selektori”

1

Menjanje sastava stranice

1

DOM atributi

1

Menjanje klasa i CSS stilova

1

Event Basics

1

Rad sa formama 

1

Mini Projekti – Vežba (razvoj više manjih aplikacija sa fokusom na JavaScript)

1

Praktičan rad

Vežbe

58

Program obuke React

Fond časova

Modul 1. JavaScript osnove

Javascript tipovi (Types)

1

Šablonski literali (String templates)

1

Funkcije (Functions)

1

Ugneždene funkcije (Closures)

1

Funkcije sa strelicom (Arrow functions)

1

Podrazumevane vrednosti parametara (Default parameters)

1

Sažeta svojstva (Shorthand properties)

1

Destrukturiranje (Destructuring)

1

Operatori za razdvajanje i spajanje (Spread and rest operators)

1

Uslovni operator (Ternary operator) ?:

1

Opcioni operator sekvence (Optional chaining) – ?.

1

Ništavni operator udruživanja, operatori AND i OR (Nullish coalescing operator, operators AND and OR) – ??, &&, ||

1

Moduli (Modules)

1

Nizovi (Arrays) 

7

Obećanja (Promises)

2

Pronalaženje i otklanjanje grešaka (Debugging)

1

Modul 2. React osnove

Uvod u funkcionalne komponente (Intro to functional components)

1

Kompozicija komponenti i njihovo stablo (Component composition and tree)

2

Prosleđivanje ulaznih svojstava komponentama (Passing props to components)

2

Upravljanje stanjem komponenti (Using state in components)

2

Pisanje komponenti korišćenjem klasa (Class-based components)

1

Reagovanje na događaje (Handling events)

1

Upravljanje formama (Working with forms, controlled, uncontrolled)

2

Upravljane posledicama promena stanja (React side effects using useEffect)

2

Upravljane kontekstom (Using context instead of prop-drilling)

1

Korišćenje useMemo zakačke (Using useMemo hook)

1

Korišćenje useCallback zakačke (Using useCallback hook)

1

Korišćenje useRef zakačke (Using useRef hook)

1

Korišćenje useTransition zakačke (Using useTransition hook)

1

Korišćenje useReducer zakačke (Using useReducer hook)

2

Preuzimanje podataka sa servisa (Fetching data from API)

2

Pisanje svojih zakački (Writing custom hook)

1

Stilizovanje korišćenjem “style” svojstva (Basic styling using style prop)

1

Stilizovanje korišćenjem CSS modula (Styling using CSS modules)

1

Korišćenje portala (Using portals)

2

Pronalaženje i otklanjanje grešaka (Debugging)

1

Analiza brzine aplikacije (Profiling)

1

Prikaz stanja greške (Using error boundaries)

1

Modul 3. React praktična nastava

Vežbe

76