img

Quantox Akademija

Project Management

Project management Quantox akademija

Project Management

Project management pomaže timovima da organizuju, prate i izvršavaju posao u okviru projekta. Projekat se može predstaviti kao skup zadataka za postizanje određenog cilja. Upravljanje projektom pomaže timovima da planiraju, upravljaju i izvršavaju posao kako bi na vreme ispunili zahteve projekta. 

Da li ste se ikad pitali šta je sa druge strane IT projekata? Kako se oni vode, organizuju i prate?

Pred vama je program, pažljivo sastavljen od strane Project manager-a, koji imaju iza sebe dugogodišnje iskustvo iz oblasti project management-a i mogu iz prve ruke da vam prenesu realna dešavanja i probleme sa kojima se suočavaju svakodnevno na projektima.

Ako ste razmišljali da otpočnete karijeru u IT Project management-u, ovaj program je za vas! Namenjen je i početnicima, ali i onima koji su upoznati i već su imali nekog iskustva u vođenju projekata. 

U toku ovog programa ćete naučiti kako se počinje, upravlja, i isporučuje jedan IT projekat. Takođe, dobićete dobre savete i čuti iskustva oko organizacije ličnog vremena, tima i zadataka u okviru jednog projekta.

Teme ćemo obrađivati kroz teoriju i razne vežbe, studije slučaja i praktičan rad. Kroz ovakav način rada ćete steći uvid u sve korake i sve situacije kroz koje prolazi jedan project manager u toku svog rada.

Kao 4 ključne prednosti od upravljanja projektom možemo izdvojiti:

Upravljanje budžetima i vremenskim rokovima
Poboljšanje produktivnosti i opšteg kvaliteta rada
Ublažavanje rizika projekta
Poboljšanje odnosa sa zainteresovanim stranama

Kroz ovaj program ćete naučiti:

Metodologije i alate koje ćete koristiti u toku rada, kao i veštine komunikacije unutar tima i svih uključenih strana

O strukturi i o tehnologijama koje se koriste tokom razvoja, kao i faze jednog IT projekta.

Istraživanje, analizu, dokumentovanje i na kraju lansiranje jednog projekta. Naučićete sve o pripremi i postavci jednog IT projekta.

Program obuke

Program obuke Project management

Fond časova

Modul 1. Uvod u Project management

Uvod u Project Management kurs

Uvodno predavanje o kursu i upoznavanje sa planom i programom
Razgovor sa polaznicima

2

Project manager – Uloga i zaduženja

Upoznavanje sa ulogama i zaduženjima Project managera u okviru IT industrije; Razlike između Project manager-a i drugih sličnih rola (Product Manager, Product Owner, Scrum Master); Pozicija Project Manager-a u organizaciji; Organizacija (vremena i informacija)

3

Komunikacija Komunikacioni kanali; Komunikacija sa development timom; Komunikacija sa stakeholder-ima; Rešavanje komunikacionih problema

2

Vežbe modul 1:

3

Modul 2. IT projekti

Činioci IT Projekta

Vrste IT projekata; Tehnologije; Design; QA / Code review; Dokumentacija

6

Test 1

2

Faze projekta

Estimacija; Prikupljanje resursa; Postavljanje projekta; Postavljanje Metrika i praćenje;
Vođenje projekta; Reporting; Zatvaranje projekta; Evaluacija tima i projekta

8

Test 2

2

Finansije i profitabilnost projekata 2

2

Vežbe modul 2:

4

Modul 3. Metodologije i alati

Metodologije

Waterfall; Agile; Scrum; Kanban; Scrumban; Lean; Six Sigma; PMI’s PMBOK;
PRINCE2

Ostalo : eXtreme programming (XP), Adaptive project framework (APF), Critical path,
Critical chain project management, New product introduction (NPI), Rapid application
development (RAD) Scaled Agile Framework(SAFe), Hibridna

6

Test 3

4

PM tools

Upoznavanje sa Project management alatima; Primena naučenih metodologija

4

Test 4 

2

Vežbe modul 3. 

6

Modul 4. Product discovery

Product discovery

Research (Decision making); Dokumentovanje; Finansije; Lansiranje proizvoda;
Analiza

10

Test 5

4

Vežbe modul 4. 

4

Praktičan rad

Praktični rad 1 – Product

20

Praktični rad 2 – Project management

20