img

Quantox Akademija

Project Management: Uloga u razvoju softvera 

Marija Mihailovic 25.08.2023 Blog

Uloga projektnog menadžera u razvoju softvera je ključna za uspešno vođenje tima i realizaciju projekta. 

Glavno zaduženje projektnog menadžera jeste da organizuje, koordinira i nadgleda sve aspekte razvoja softvera kako bi se postigao kvalitet i ostvarili ciljevi projekta u okviru zadatih rokova, budžeta i kvaliteta. 

Uloge projektnog menadžera u razvoju softvera

  • Planiranje projekta: Projektni menadžer ima odgovornost da zajedno sa timom definiše ciljeve projekta, identifikuje potrebne resurse, postavi vremenske rokove i napravi plan projekta. Potrebno je definisati ključne aktivnosti, zadatke i prepoznati zavisnosti između njih.
  • Organizacija i koordinacija: Projektni menadžer je odgovoran za organizaciju tima, dodeljivanje zadataka, postavljanje prioriteta i koordinaciju aktivnosti. Njegova zaduženja su da prati napredak projekta, održava sastanke i osigurava da svi članovi tima efikasno sarađuju.
  • Rukovođenje timom: Projektni menadžer je vođa tima, pružajući smernice, motivaciju i podršku svim članovima tima. Odgovoran je za uspostavljanje jasnih komunikacijskih kanala, podsticanje saradnje i rešavanje bilo kakvih konflikata ili problema koji mogu nastati tokom projekta.
  • Kontrola kvaliteta: Projektni menadžer nadgleda kvalitet izrade softvera tokom celog procesa razvoja. Osigurava da se primenjuju najbolje prakse, standardi i metodologije, kao i da se vrše testiranja i provera ispravnosti softvera pre nego što proizvod bude predstavljen korisnicima.
  • Upravljanje resursima i budžetom: Projektni menadžer nadgleda resurse projekta, uključujući budžet, vreme i ljudske resurse. Identifikuje eventualne rizike i probleme koji mogu uticati na uspešnost projekta.
  • Komunikacija i izveštavanje: Projektni menadžer je odgovoran za redovnu komunikaciju sa članovima tima, klijentima i ostalim zainteresovanim stranama. Priprema izveštaje o napretku projekta i transparentno izveštava o stanju projekta svim relevantnim stranama.

Projektni menadžer je spona koja povezuje sve članove tima – od klijenata do developera.

Osim poznavanja procesa, projektni menadžer treba da ima razvijene veštine komunikacije i da bude spreman da prepozna i reši probleme koji se pojavljuju tokom razvoja softvera.

Ukoliko vidiš sebe u ovoj ulozi, kurs projektnog menadžera je pravi izbor koji otvara mogućnost konstantnog sticanja znanja i veština za adekvatno vođenje IT projekata.

Upiši Quantox akademiju, stekni znanje koje pravi razliku i zakorači u IT svet.

PRIJAVI SE!