img

Quantox Akademija

TESTIRANJE SOFTVERA

Testiranje softvera

Testiranje softvera je proces procene i verifikacije da softverski proizvod ili aplikacija funkcionišu na način na koji bi trebalo da funkcionišu. Svrha testiranja softvera je da se identifikuju greške, praznine ili nedostajući zahtevi u suprotnosti sa stvarnim zahtevima. Testiranje softvera je važno, jer ako postoje greške u softveru, potrebno je da se rano identifikuju i da se eliminišu pre isporuke softverskog proizvoda. Pravilno testiran softverski proizvod osigurava pouzdanost, sigurnost i visoke performanse što dalje rezultira uštedom vremena, ekonomičnošću i zadovoljstvom korisnika.

Dakle, testiranje softvera je aktivnost kojom se proverava da li se stvarni rezultati poklapaju sa očekivanim rezultatima i utvrđuje se da softverski sistem ne sadrži defekte.

Zašto je važno testiranje softvera?

Testiranje je važno jer softverske greške mogu biti skupe ili čak opasne. Važni razlozi za korišćenje testiranja softvera su: isplativost, bezbednost, kvalitet proizvoda i zadovoljstvo korisnika.

Na Quantox akademiji imate mogućnost da pohađate:

Manuelno
testiranje

Manuelno testiranje je proces otkrivanja nedostataka ili grešaka u softverskom programu. Kod ovakvog tipa testiranja softvera, tester ručno izvršava testne slučajeve, bez upotrebe automatizovanih alata.

Manuelno testiranje je vitalni deo razvoja softvera prilagođeno korisniku, jer su ljudi uključeni u testiranje softverskih aplikacija, što znači da kod ovog testiranja, potrebno je razmišljati i delovati iz perspektive krajnjeg korisnika.

Kada tester stupa u interakciju sa softverom kao što bi to uradio korisnik, on je u mogućnosti da otkrije probleme upotrebljivosti i greške u korisničkom interfejsu.

Kroz ovaj program ćete savladati:

Način na koji se softverski projekti obrađuju u realnom vremenu na konkretnim primerima

Različite metodologije testiranja softvera pomoću alata za ručno testiranje

Izvršavanje test slučajeva i otkrivanje svih grešaka

Programi obuke

Program obuke - Manuelno testiranje softvera

Fond časova

Modul 1. Osnovi i tipovi testiranja

Uvod u manuelno testiranje softvera – Softver, pristupi u kreiranju softvera, tipovi i značaj, testiranje, istorijat i značaj, QC, QA i razlike, manuelno testiranje.

2

Osnovi testiranja softvera –  Principi testiranja , verifikacija i validacija, statičko i dinamičko testiranje

2

Tehnike testiranja softvera –  White-box, Black-box, Experience-based i Gray-box pojmovi i tehnike testiranja.

2

Ostali tipovi testiranjaa – Functional i Non-functional testing; Unit, Integration, System i Acceptance testing; Smoke, Sanity, Confirmation, Regression; Ad hoc, Happy path, Accessibility.

2

Modul 2. Modeli razvoja softvera i testna dokumentacija

SDLC i modeli razvoja softvera – SDLC, STLC koncepti, sekvencijalni i iterativni modeli razvoja, waterfall, v-model, iterative & incremental model.

2

Agile modeli razvoja softvera – Agile i karakteristike agile modela – najpre Scrum i Kanban, sa osvrtom na još neke modele – XP, Lean.

2

High-level testna dokumentacija – Šta su i kako se kreiraju test politika, test strategija, test plan, RTM, specifikacioni dokumenti i dizajn.

2

Low-level testna dokumentacija – Šta su i kako se kreiraju test scenariji, test slučajevi, test skripte, test suits, test podaci, bug izveštaji.

2

Modul 3. Osnovi programiranja i testiranje različitih tipova aplikacija

Osnovi programiranja – Šta je programiranje; programski jezici; osnovni pojmovi, koncepti, sintaksa (iskazi, operatori, tipovi podataka).

2

Pristupi u programiranju i web komunikacija – Pristupi u programiranju, objektno-orijentisano programiranje, principi OOP, koncepti (funkcije, klase, objekti); Objašnjenje klijent-server komunikacije, HTTP, backend/frontend.

2

Testiranje web aplikacija – Šta su web aplikacije i razvoj web aplikacija, tipovi web aplikacija, generalno testiranje web aplikacija i specifično testiranje različitih tipova aplikacija (e-commerce, single-page, multi-page, web portal, admin panel).

2

Testiranje mobilnih aplikacija – Šta su mobilne aplikacije i razvoj mobilnih aplikacija, tipovi mobilnih aplikacija, specifičnosti testiranja mobilnih aplikacija.

2

Modul 4. Korišćenje alata uz manuelno testiranje

Alati za upravljanje projektima – JIRA – Tipovi alata za upravljanje; JIRA – osnovni pojmovi i funkcije koje omogućava, pisanje taskova, beleženje i praćenje bug-ova.

2

API testiranje i Postman – Šta je API, web servisi, REST, API testiranje; Postman – osnovni pojmovi i funkcije koje omogućava.

2

Baze podataka i SQL komande – Šta su i koji tipovi baza postoje, osnovni pojmovi; testiranje baza podataka, korišćenje osnovnih SQL komandi.

2

Browser developer tools – Chrome DevTools – Korišćenje Chrome devtools i mogućnosti koje nudi (inspect, console, network, itd).

2

Modul 5. Završna predavanja

Ostali alati u testiranju – Kratak osvrt na mnogobrojne svakodnevne alate koje koristimo prilikom i kao pomoć u testiranju – google workspace, recording alati, alati za dizajn, online alati.

2

Osobine testera, saveti i naredni koraci – Poželjne osobine testera, saveti za rad, saveti za pronalaženje posla, naredni karijerni koraci, česta intervju pitanja.

2

Praktičan rad

Vežbe

36