img

Quantox Akademija

TESTIRANJE SOFTVERA

Testiranje softvera

Testiranje softvera je proces procene i verifikacije da softverski proizvod ili aplikacija funkcionišu na način na koji bi trebalo da funkcionišu. Svrha testiranja softvera je da se identifikuju greške, praznine ili nedostajući zahtevi u suprotnosti sa stvarnim zahtevima. Testiranje softvera je važno, jer ako postoje greške u softveru, potrebno je da se rano identifikuju i da se eliminišu pre isporuke softverskog proizvoda. Pravilno testiran softverski proizvod osigurava pouzdanost, sigurnost i visoke performanse što dalje rezultira uštedom vremena, ekonomičnošću i zadovoljstvom korisnika.

Dakle, testiranje softvera je aktivnost kojom se proverava da li se stvarni rezultati poklapaju sa očekivanim rezultatima i utvrđuje se da softverski sistem ne sadrži defekte.

Zašto je važno testiranje softvera?

Testiranje je važno jer softverske greške mogu biti skupe ili čak opasne. Važni razlozi za korišćenje testiranja softvera su: isplativost, bezbednost, kvalitet proizvoda i zadovoljstvo korisnika.

Na Quantox akademiji imate mogućnost da pohađate:

Manuelno
testiranje

Manuelno testiranje je proces otkrivanja nedostataka ili grešaka u softverskom programu. Kod ovakvog tipa testiranja softvera, tester ručno izvršava testne slučajeve, bez upotrebe automatizovanih alata.

Manuelno testiranje je vitalni deo razvoja softvera prilagođeno korisniku, jer su ljudi uključeni u testiranje softverskih aplikacija, što znači da kod ovog testiranja, potrebno je razmišljati i delovati iz perspektive krajnjeg korisnika.

Kada tester stupa u interakciju sa softverom kao što bi to uradio korisnik, on je u mogućnosti da otkrije probleme upotrebljivosti i greške u korisničkom interfejsu.

Kroz ovaj program ćete savladati:

Način na koji se softverski projekti obrađuju u realnom vremenu na konkretnim primerima

Različite metodologije testiranja softvera pomoću alata za ručno testiranje

Izvršavanje test slučajeva i otkrivanje svih grešaka

Programi obuke

Program obuke - Manuelno testiranje softvera

Fond časova

Modul 1. Osnovi testiranja

Uvod – O softveru i SDLC (software development life cycle) , šta je testiranje, zašto testiramo, istorijat i primeri; Principi i ciljevi testiranja, osnovni pojmovi i zabune u terminologiji

3

Vrste Testiranja – Podele testiranja, dinamičko-statičko, Black box-White box i različiti pristupi u okviru njih, Unit-Integration-System testing, Acceptance testing, Usability testing, Različiti tipovi system testiranja (Volume, Stress, Performance, itd); Functional-Non-functional, Regression-Progression, i primeri

5

Modul 2. Modeli development-a, pristupi testiranju, testna dokumentacija

Modeli software development-a i pristupi testiranju u okviru njih – Sekvencijalno – Iterativno i inkrementalno, Waterfall – V-model, Agile i njegovi modeli – XP, Scrum, Kanban; Test-Driven Development

4

Testna dokumentacija – Test strategije, pisanje test planova, test scenarija, test slučajeva, primeri; druge dokumentacije koje se koriste, prijavljivanje bug-ova

4

Modul 3. Osnovi programiranja, test heuristika, manuelno testiranje različitih softvera

Osnovi programiranja (pojmovi i objašnjenja) -Osnovni pojmovi (klase, metode, tipovi podataka, itd), osnovni principi objektno orijentisanog programiranja, pojašnjenje web komunikacije, pojašnjenje backend/frontend, request/response, html, css, js.

4

Manuelno testiranje web aplikacija – Tipovi web aplikacija, i kako ih testirati (e-commerce, single-page, multi-page, CMS), komponente i funkcionalnosti koje se implementiraju i kako ih testirati, primeri.

2

Manuelno testiranja mobilnih aplikacija – Tipovi mobilnih aplikacija, i kako ih testirati, komponente i funkcionalnosti koje se implementiraju i kako ih testirati, primeri.

2

Modul 4. Korišćenje alata u manuelnom testiranju

Alati za rukovođenje testiranjem -JIRA, Bugzilla

2

API testiranje – Šta su API, kako se testiraju; testiranje kroz Postman

2

Testiranje baza podataka – Šta su i koji tipovi baza postoje, osnove koriščenja i testiranja baza kroz MySQL

2

Korišćenje Browser development alata – Korišćenje Chrome devtools i mogućnosti koje nudi

2

Ostali alati za manuelno testiranje – Kratak osvrt na mnogobrojne alate koji postoje i u kojem testiranju pomažu

2

Modul 5. Završna predavanja, meke sposobnosti, sledeći koraci

Završna predavanja, meke sposobnosti, sledeći koraci – Pozicija QA (manuelnog testera) u praksi, pristup radu i timu, karijerni razvoj i šta gledati sledeće, česta intervju pitanja

2

Praktičan rad

Vežbe

36